Edukacja

Prywatne Przedszkole "Katarzynka" realizuje program wychowawczo – dydaktyczny "Zanim będę uczniem" autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała realizowany przez wszystkie grupy wiekowe. 

 Program "Zanim będę uczniem" zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. Został ujęty w 15 obszarach wyodrębnionych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Program uwzględnia różnice rozwojowe dzieci i sprzyja ich działalności poznawczej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami. Przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych, a kończąc na tych, które powinno reprezentować w chwili pójścia do szkoły. Na podstawie programu nauczyciele wszystkich grup opracowują miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Program służy również do opracowania propozycji działań podejmowanych z dziećmi zdolnymi i wymagającymi pracy kompensacyjno – korekcyjnej.

Podczas realizacji programu "Zanim będę uczniem" dzieci doskonalą swoje umiejętności, zdobywają wiedzę i nowe doświadczenia osiągając kolejne etapy umiejętności wskazane w programie. Dzieci stają się aktywniejsze, samodzielne, rozwijają wyobraźnię oraz kreatywność, spontanicznie podejmują zabawy w czasie wolnym, jak również chętnie uczestniczą w zabawach dydaktycznych kierowanych przez nauczyciela.

Program przewiduje realizację następujących działań:

 • stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami, z nastawieniem na rozbudzanie ciekawości poznawczej; monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
 • kształtowanie postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej, wartości uniwersalnych i uczenie rozróżniania dobra od zła;
 • propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
 • organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;
 • podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.

Wychowanie i edukacja dzieci powinna oscylować wokół podstawowej formy ich działalności, jaką jest zabawa. Zaspokaja ona potrzebę ruchu, kontaktów rówieśniczych, badania i poznawania właściwości przedmiotów i zjawisk. Założeniem programu jest organizowanie pobytu w przedszkolu w taki sposób, aby dziecko spontanicznie podejmowało zabawy w czasie wolnym, jak również chętnie uczestniczyło w zabawach dydaktycznych kierowanych przez nauczyciela

 

WŁASNE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE

"Katarzynka – przedszkole przyjazne dzieciom" - autorski program adaptacyjny - A. Matczak,                    K. Pokojska-Chorosiewicz, E. Sztangierska

Program realizowany jest w sierpniu, obejmuje dzieci nowoprzyjęte do przedszkola. Założeniem programu jest zmniejszenie negatywnych uczuć związanych z nową sytuacją, pomoc zarówno dzieciom, jak i rodzicom w zniwelowaniu stresu związanego z nową dla nich sytuacją tak, aby stworzyć optymalne warunki do bezstresowego "wejścia" do przedszkola.

"O zdrowie dbamy i sport uprawiamy" - rozszerzający program dotyczący profilaktyki zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym - K. Piekarz, I. Ziółkowska

Program ma na celu zaszczepienie u dzieci potrzeby zdrowego trybu życia a także wzbogacenie dziecięcego  świata  w różnego rodzaju ruch. Realizacja programu ma umożliwić wytworzenie się właściwych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój oraz uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności ruchowej.

"Z literaturą dziecięcą w tle" - kształtujący program literacko - plastyczny dla dzieci      4,5-letnich  - J.Stacherska, E. Sztangierska    

Program ma na celu wzbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą oraz kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy. Jego realizacja ma pobudzić wychowanków do rozwijania kreatywności, swobodnej ekspresji artystycznej oraz kształtować u dzieci wartości moralne i społeczne. W ramach tego programu realizujemy elementy kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" - głośne czytanie przez rodziców, absolwentów przedszkola, nauczycieli i zaproszonych gości.

"Zdrowie emocjonalne dla najmłodszych" - program autorski dotyczący zdrowia emocjonalnego dla najmłodszych - S. Mikołajczak

 Program realizowany w latach 2014-2016 ma na celu  kształtowanie i rozwijanie  umiejętności psychospołecznych u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje oraz promuje zdrowie emocjonalne małych dzieci.

 

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

"Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Program, którego celem jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków , ich rodziców i nauczycieli, wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony środowiska, a także uczenie dzieci kreatywnego myślenia - organizatorem programu jest firma TYMBARK. 

"Akademia Aquafresh"

Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh", który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Program realizowany jest poprzez udział dzieci w zajęciach edukacyjnych, zabawach i konkursach, które nauczą je w ciekawy sposób, jak dbać o ząbki.

"Czyste powietrze wokół nas"

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej. Skierowany jest do dzieci 5-6 letnich. Program ten ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

"Akademia wyobraźni Play - Doh"

Program koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. Celem  jest realizacja warsztatów według specjalnie przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje, w trakcie których dzieci poznają różne techniki wykonywania prac i uczą się korzystać z  ogólnodostępnych przedmiotów do modelowania ciastoliny.

"Poznaj Świat z Misiem Haribo"

Program ma na celu rozwijanie twórczego myślenia i pogłębianie ciekawości poznawczej świata u dzieci. Kreatywne karty edukacyjne, gra planszowa i scenariusze zajęć umożliwiają dzieciom  poznanie różnorodności kultur i obyczajów na świecie.

 


Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10